Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub drevín na pozemku reg. „C“, parc. č. 1528/2, k. ú. Čermeľ

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na pozemku reg. „C“, parc. č. 1528/2  v  k. ú. Čermeľ