Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub drevín na pozemku reg. „C“, parc. č. 349/42 v k. ú. Južné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 4 ks drevín rastúcich na pozemku reg. „C“, parc. č. 349/42 v k. ú. Južné Mesto