Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub drevín na pozemku reg. „C“, parc. č. 4699/313, k. ú. Terasa

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na pozemku reg. „C“, parc. č. 4699/313, k. ú. Terasa