Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na pozemku reg. „C“ parcela č.: 4457 k. ú. Terasa

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks ihličnatých drevín rastúcich na pozemku reg.“C“ parcela č.: 4457 k. ú. Terasa