Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na pozemku reg. „C“, parcele č. 1008/2, k. ú. Pereš

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín na pozemku reg. „C“, parcele č. 1008/2,  k. ú. Pereš