Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub dreviny : na parc. č. 1923, Myslavská ul. č. 295, kat. územie Myslava

Žiadateľ: Milan Durila, Myslavská 295, 040 16 Košice

Dátum podania žiadosti: 09.09.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks dreviny druhu orech sp. obvode kmeňa 152 cm, rastúcej na parcele č. 1923, Myslavská ul. 295, kat. územie Myslava. V danom prípade ide o prestárly orech, ktorý tieni záhradu, ako aj susednú nehnuteľnosť. Drevina je okrem toho v kolízii s výstavbou rodinného domu.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/19695

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk