Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub dreviny : na parc. č. 1984/7, Bajzova ul., kat. územie Staré Mesto

Žiadateľ: JUDr. Eva Hencovská, Vihorlatská 25A, 04 01 Košice

Dátum podania žiadosti: 01.07.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu moruša čierna o obvode kmeňa 71 cm, rastúcej na parc. č. 1984/7, Bajzova ul.,  kat. územie Staré mesto. Drevina rastie v dvorovej časti, spôsobuje tienenie. Bytových priestorov. Žiadateľ chce dvorovú časť upraviť a zlepšiť jej využitie. Vytvoriť oddychovú zónu.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/16458

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk