Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub dreviny : na parc. č. 220, v areáli KRPZ, kat. územie Stredné Mesto

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľnosti, Kuzmányho 8,

              041 02 Košice

Dátum podania žiadosti: 19.07.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu lipa veľkolistá o obvode kmeňa 127 cm, rastúcej na parc. č. 220, severne od budovy KRPZ (Kuzmányho ul. č. 8, Košice) na ulici prof. Jána Kňazovického v kat. území Stredné Mesto.  Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav dreviny (veľká dutina).  

 

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/17391

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk