Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub dreviny: na parc. č. 2673/3, ul. Letná 27, kat. územie Letná

Žiadateľ: CASSOFIN, a. s. Letná 9/27, 043 14 Košice

Dátum podania žiadosti: 01.10.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu : breza previsnutá o obvode kmeňa 131 cm,  rastúcej na parcele č. 2673/3, Letná č. 27, kat. územie Letná.  Predmetná drevina rastie v blízkosti garáží vo vlastníctve CASSOFIN-u a. s. Korene stromu zasahujú do základov garáží, trhliny objavujúce sa v murive môžu byť v dôsledku pôsobenia koreňovej sústavy. Korene dreviny sú zároveň o viac ako 30 cm nad úrovňou terénu, hrozí vyvrátenie dreviny, čo môže spôsobiť škody na okolitých stavbách a na v blízkosti sa nachádzajúcom detskom ihrisku.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/20865

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk