Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub dreviny: na parc. č. 449/149, Alejová ul. v areáli ČS SHELL Slovakia s. r. o., kat. územie Južné Mesto

Žiadateľ: SHELL Slovakia s. r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava v zastúpení spoločnosťou CEVING s. r. o. Krivá 18, 040 01 Košice

Dátum podania žiadosti: 16.10.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu : borovica lesná o obvode kmeňa 88 cm, rastúcej na parcele č. 449/149, v areáli ČS SHELL Slovakia s. r. o. , Alejova ul, kat. územie Južné Mesto.  Dôvodom výrubu je výstavba havarijnej nádrže pre zachytenie úniku pohonných hmôt pri ich stáčaní z cisterny v rámci existujúcej čerpacej stanice umiestnenej na Alejovej ul. v Košiciach pre splnenie podmienok vyhlášky č. 94/2004 Z. z. Havarijná nádrž je umiestnená tak, aby nekolidovala s hustou sieťou podzemných rozvodov jednotlivých správcov sietí..

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/21813

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk