Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 1343 k. ú. Kavečany

Žiadateľ: Anton Torma, Mudroňova č.36, Košice a JUDr. Juraj Leško, Jasuschova č.18, Košice


Dátum podania žiadosti: 04.11.2019 správny poplatok bol žiadateľom uhradený dňa 13.11.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu borovica lesná s obvodom kmeňa 102 cm rastúcej na parcele č.: 1343 k. ú. Kavečany. Parcela je podľa predložených podkladov vo vlastníctve žiadateľov. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že drevina je stará cca 40 rokov a dorástla do výšky 20 m. Počas pôsobenia vetra sa olamuje a môže bezprostredne dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku. Nebezpečenstvo zvyšuje aj skutočnosť, že rastie v hornej časti pozemku na prudko svahovitej strane záhrady. Žiadatelia chcú na pozemok vysadiť nové ovocné stromy a kríky.


Sp. zn. konania: MK/A/2019/22661


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk