Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 1384 k. ú. Južné Mesto

Žiadateľ: fyz. osoba


Dátum podania žiadosti: 04.02.2021

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny rastúcej na parcele č.: 1384 k. ú. Južné Mesto. V žiadosti neboli bližšie určené biometrické parametre obvod kmeňa dreviny meraný vo výške 130 cm nad zemou ani presný druh dreviny. Vlastníkom parcely je žiadateľ. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že strom konármi aj koreňmi zasahuje aj do susedného pozemku a pri silnejšom vetre sa žiadateľ obáva zlomenia stromu.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/09764


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk