Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 2257 k. ú. Barca

Žiadateľ: Jozef Dlugoš, Železiarenská č.27, 040 15 Košice

 

Dátum podania žiadosti: 19.08.2019 správny poplatok bol žiadateľom uhradený dňa 09.09.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek pichľavý rastúcej na parcele č.: 2257 k. ú. Barca. Biometrické parametre dreviny uvedenej v žiadosti sú 126 cm. Podľa doložených podkladov vlastníkom dotknutej parcely je žiadateľ Jozef Dlugoš a Zuzana Dlugošová, Železiarenská č.27, Košice. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že v prípade silného vetra hrozí nebezpečenstvo vyvrátenia, vysadenie dreviny v bezprostrednej blízkosti elektrických sietí, blízkosť kanalizačnej a vodovodnej prípojky a nadmerné tienenie a znečistenie pozemku korunou dreviny.


Sp. zn. konania: MK/A/2019/18717


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia
E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk