Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 301/2 k. ú. Stredné Mesto

Žiadateľ: PhDr. Monika Piliarová, Bačíkova č.10, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 14.05.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek rastúcej na parcele č.: 301/2 k. ú. Stredné Mesto s obvodom kmeňa 123 cm. Parcela je podľa predložených podkladov vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že strom rastie v tesnej blízkosti historického hradbového múru a rozvetvený koreňový systém môže poškodzovať jeho základy. Pri stavebných aktivitách na susednej parcele došlo k porušeniu jeho kotviacich koreňov, preto hrozí jeho vývrat a poškodenie majetku alebo zdravia.
Sp. zn. konania: MK/A/2020/13366


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk