Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt

Žiadateľ: B.C Building s.r.o., Muškátová č.7, 040 11 Košice


Dátum podania žiadosti: 24.05..2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt . Podľa doloženého Výpočtu spoločenskej hodnoty drevín ide o druh topoľ čierny s obvodom kmeňa 332 cm. Podľa doložených podkladov vlastníkom parcely na ktorej drevina rastie je žiadateľ. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je stavba: „Polyfunkčný objekt KVP, Košice“, ktorá sa už realizuje. Strom bol pri pôvodnom územnom konaní na rozhraní pozemkov, za dobu 4 rokov zmohutnel a dosahuje parametre, ktoré sú potrebné na výrub cez povolenie..


Sp. zn. konania: MK/A/2019/14639


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk