Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 4465 k. ú. Terasa

Žiadateľ:  MUDr. František Daboczi, Smaragdová č.2, Košice

Dátum podania žiadosti: 12.11.2018    

 

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny druhu borovica čierna s obvodom kmeňa 140 cm rastúcej na parcele č.: 4465 k. ú. Terasa. Dôvodom výrubu dreviny uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že drevina je naklonená a z hľadiska bezpečnosti pohybu je potrebné ju už odstrániť. V rovnakom čase sadenú borovicu vietor vyvrátil pred šiestimi rokmi, našťastie v okolí vyvrátenia pri dome sa nik nenachádzal.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2018/22114


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní  o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk