Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 6234 k. ú. Severné Mesto

Žiadateľ: fyz. osoba


Dátum podania žiadosti: 04.02.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny druhu breza previsnutá s obvodom kmeňa 168 cm rastúcej na parcele č.: č.: 6234 k. ú. Severné Mesto. Jedná sa o záhradu štvordomku, ktorá je rozdelená medzi spoluvlastníkov. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že strom sa nakláňa na jednej strane nad plot, svojou váhou drevina spôsobila prasknutie betónového múru, ktorý by pri páde poškodil cestu, autá, ľudí a zároveň by poškodil susedný plot.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/09769


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk