Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 830 k. ú. Severné Mesto

Žiadateľ: Peter Mészaros a Danica Mészárosová, Račí Potok č. 27, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 29.01.2019 správny poplatok bol žiadateľom uhradený dňa 19.02.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech kráľovský s obvodom kmeňa uvedenom v žiadosti 120 cm rastúceho na parcele č.: 830 k. ú. Severné Mesto. Parcela je podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľov. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je u skutočnosť, že drevina rastie na hranici troch pozemkov a ohrozuje strechy susedných domov. Strom má rozložitú korunu, ktorá pri silnom vetre môže spôsobiť problémy. Žiadateľ uvádza, že drevina je napadnutá škodcom.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/09552


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk