Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele KN E č.: 5901/2 k. ú. Terasa

Žiadateľ: Ing. Radovan Ivanko, Čordáková 1231/9, 040 23 Košice


Dátum podania žiadosti: 22.03.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu vŕba rakytová s obvodom kmeňa 150 cm rastúcej na parcele č.: 5901/2 k .ú. Terasa. S predmetnou parcelou nakladá SPF , ktorého súhlas bol súčasťou podania. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že drevina je prestárla, bútľavá a jednostranne naklonená nad záhradku.


Sp. zn. konania: MK/A/2019/11384


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk