Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub dreviny na pozemku reg. „C“, parc. č. 2339/1 v k. ú. Stredné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na pozemku reg. „C“, parc. č. 2339/1 v  k. ú. Stredné Mesto