Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na pozemku reg. „C“, parc. č. 2481/2 , k. ú. Stredné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na pozemku reg. „C“, parc. č. 2481/2 ,  k. ú. Stredné Mesto