Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na pozemku reg. „C“ parc. č. 294/1, k. ú. Barca

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na pozemku reg. „C“ parc. č. 294/1 k. ú. Barca