Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub dreviny na pozemku reg. „C“, parc. č. 7052/1, k. ú. Severné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na pozemku reg. „C“, parc. č. 7052/1, k. ú. Severné Mesto