Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na pozemku reg. C parcela č.: 323/149 a 232/169 k.ú. Jazero

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks ovocnej dreviny rastúcej na pozemku reg. C parcela č.: 323/149 a 232/169 k.ú. Jazero

Prílohy