Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na pozemku reg. „E“ parc. č. 1144/502, k. ú. Košická Nová Ves

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na pozemku reg. „E“ parc. č. 1144/502, k. ú. Košická Nová Ves

Prílohy