Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 5139/17, Benediktínska ul. v MČ Košice – K

Žiadateľ: Ing. Erik Cimbala a , PhDr. Mgr. Jana Cimbalová, PhD., Levočská 4, 040 12 Košice


Dátum podania žiadosti: 07.06.2018Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech sp. o obvode kmeňa 60 cm, 56 cm, 52 cm rastúcej na parc. 5139/17, ul. Benediktínska kat. územie Krásna. Ako žiadateľ uvádza v žiadosti v súvislosti s výstavbou rodinného domu dôjde k úprave a výstavbe oplotenia pozemku na ktorom sa nachádza strom. Predmetný strom je umiestnený v rohu pozemku, kde budú vykonané výkopové práce pre vybudovanie základov oplotenia . V súčasnosti je drevina naklonená, v prípade realizácie výkopových prác môže dôjsť k jej väčšiemu náklonu a prípadnému spadnutiu.Sp. zn. konania: MK/A/2018/14803


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámeniaE-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk