Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné

Z v e r e j n e n i e
podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ)

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné
konanie o zmene stavby Primárne odprášenie OC II, pred jej dokončením
prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice, s.r.o. doručená na správny
orgán SIŽP-IŽP- OIPK Košice dňa 04.12.2006 evidovaná pod č. j.: 5299/727-
OIPK/2006, VS: 57 002 06 05 /Z2
2. Prevádzkovateľ:
Názov a adresa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzky: Oceliareň II
nachádzajúca sa v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o., kat. územie
Železiarne, obec Košice - Šaca
3.2 Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
- začatia: 1979 začatia stavby: 03/2007
- ukončenia: nestanovený ukončenia stavby: 11/2007
3.4 Kategória činností, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
2. Výroba a spracovanie kovov 2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele
(z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou
ako 2,5 t za hodinu.
3.5 Stručné údaje o stavbe:
stavebník: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
stavba: Primárne odprášenie OC II v rozsahu: Projekt arch.č. 462.B.1 „Primárne
odprášenie OC II"
členenie stavby na stavebné objekty:
SO 001- Príprava územia,
SO 004 - Usadzovacia nádrž,
SO 007 - Energomosty,
SO 010 - Vonkajšia kanalizácia,
SO 014 - Stavebné úpravy v čerpacej stanici VH,
SO 017 - Vonkajšie osvetlenie,

SO 018 – Nespevnené plochy,
SO 019 – Elektroobjekt,
SO 020 – Objekt analýz,
SO 021 – Objekt pre hydraulickú jednotku,
SO 022 - Základy potr. rozvod. nového ZKP,
SO 023 – Základy nového ZKP,
SO 024 – Čerpacia stanoca nového ZKP,
SO 025 – Oplotenie nového ZKP.
členenie stavby na prevádzkové súbory:
PS 21 - Vodné hospodárstvo,
PS 31- ASRTP,
PS 32- Káblové prepojenie nového ZKP,
PS 41 – Nové ZKP OC 2 pre KK4,
PS 42 – Nové ZKP OC 2 pre KK5,
PS 43 – Prevádzkové média pre nové ZKP.
3.6 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
parc. č. 139/1, 139/14, 139/38, 139/53, 139/56 a 153/1 v kat. území Železiarne, obec Košice - Šaca
3.7 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu: 05.01.2007.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou príloh obsahujúcich utajované a dôverné údaje na Magistráte mesta Košice, oddelenie výstavby a ŽP, 3. posch., č. dv. D 321, alebo na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Šaca, oddelenie výstavby a ŽP, pracovisko Košice – Šaca, príz., č. dv. 3 v pracovných dňoch v čase úradných hodín, alebo v kancelárii správneho orgánu SIŽP-IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, č. dv. 16, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5, v pracovných dňoch: pondelok až piatok, v čase od 09,00 hod. do 14,00 hod.

V ý z v a verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ"), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, (ďalej SIŽP IŽP, OIPK Košice). Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Oceliareň II, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o zmene stavby Primárne odprášenie OC II pred jej dokončením pre prevádzkovateľa a stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, určuje lehotu na podanie prihlášok a vyjadrenia v lehote do 30 dní od vyvesenia tejto výzvy.
Dátum vyvesenia výzvy : 10.1.2007
Dátum zvesenia výzvy : 26.1.2007
Podpis :

Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Prílohy

1. DOC 798,5 KB Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné Z v e r e j n e n i epodstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonovzverejnenie pod