Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie

Z v e r e j n e n i e
podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ)

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie
o zmene stavby Pozinkovacia linka č. 3, pred jej dokončením pred jej dokončením
prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice, s.r.o. doručená na správny
orgán SIŽP-IŽP-OIPK Košice dňa 15.01.2007 evidovaná pod č. j.: 1120/2007 zo
dňa 15.01.2007.

2. Prevádzkovateľ:
Názov a adresa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222

3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzky: Pozinkovacia linka č. 3
nachádzajúca sa v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o., kat. územie
Železiarne, obec Košice - Šaca
3.2 Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
- začatia: 1979 začatia stavby: 04/2007
- ukončenia: nestanovený ukončenia stavby: 12/2007
3.4 Kategória činností, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
2. Výroba a spracovanie kovov
2.3.c Prevádzky na spracovanie železných kovov nanášaním ochranných
povlakov z roztavených kovov so spracovaným množstvom väčším ako
2 t surovej ocele za hodinu.

3.5 Stručné údaje o stavbe:
stavebník: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
stavba: Pozinkovacia linka č. 3 v rozsahu: Projekt arch.č. 14669.d1
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 044.3- Výstupný velín č. 2
SO 006 - Elektroobjekt II
SO 007 - Socialno – prevádzková budova
SO 008 - Sklady
SO 009 - Údržba
SO 015 - Redukčná stanica pary

SO 016 – Kanalizácia
SO 017 – Prípojka priemyselnej vody
SO 019 – Expedícia
SO 023 – Dieselagregát
SO 024 - Rozvod požiarnej vody
SO 025 – SHZ a vnútorné hydranty
SO 025.01 – Vodný zdroj a primárny rozvod vody
SO 025.02 – Vnútorná hydrantová sieť a SHZ
SO 025.03 - SHZ plynové
SO 025.04 – Prípojka NN
SO 025.05 – Prípojka plnenie nádrže
Stavebné objekty pre Prevíjaciu linku:
SO 026 – Búracie práce
SO 027 – Základy linky
SO 028 – Podlaha
SO 029 – Kontrolná miestnosť Prevíjacej linky
SO 030 – Ovládacia kabína Prevíjacej linky
SO 031 – Elektroobjekt T91.3 a T91.4
SO 032 – Oplotenie Prevíjacej linky
Členenie stavby na prevádzkové súbory:
PS 01.1 – Prevádzkové zariadenie
PS 10 - Operatívna údržba
PS 11 - Sklad valcov
PS 12 - Sklad chemikálií
PS 13 - Dieselagregát
PS 15 - Odpadové vody
PS 16 - Skúšobňa vzoriek
PS 017 - Prevíjacia linka
3.6 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
parc. č. 51/14, 51/26, 51/27, 52, 53/1, 53/40, 53/48, 53/95, 54/1, 54/3, 54/48, 54/49 a 54/4
v kat. území Železiarne, obec Košice - Šaca

3.7 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu: 19.02.2007.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou príloh obsahujúcich utajované a dôverné údaje
na Magistráte mesta Košice, oddelenie výstavby a ŽP, 3. posch., č. dv. D 321
v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 15,00 hod. alebo v kancelárii správneho orgánu
SIŽP-IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53
Košice, č. dv. 16, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5, v pracovných dňoch:
pondelok až piatok, v čase od 09,00 hod. do 14,00 hod.
V ý z v a
verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ"), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, (ďalej SIŽP IŽP, OIPK Košice).
Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Pozinkovacia linka č. 3, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o zmene stavby Pozinkovacia linka č. 3 pred jej dokončením pre prevádzkovateľa a stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, určuje lehotu na podanie prihlášok a vyjadrenia v lehote do 30 dní od vyvesenia tejto výzvy.

Dátum vyvesenia výzvy : 21.2.2007
Dátum zvesenia výzvy : 9.3.2007
Podpis :

Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Prílohy

1. DOC 933,5 KB Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky Pozinkovacia linka č. 3 - podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP