Prejsť na obsah

Žiadosť o zmenu rozhodnutia MK/A/2021/09370 výrub drevín na pozemku reg. „C“ parcela č.: 3271/6 k.ú. Huštáky

Informácia o začatí správneho konania vo veci zmeny rozhodnutia : zmena sa týka predĺženia platnosti vyššie uvedeného rozhodnutia