Prejsť na obsah

ZIMNÝ ŠTADIÓN HC KOŠICE – DOSTAVBA PARKOVÍSK

Oznamujem občanom, že dňa 17.10.2005 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„Zimný štadión HC Košice – dostavba parkovísk."

Navrhovateľ, Občianske združenie KOŠICKÁ ARÉNA, so sídlom v Košiciach, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle §7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.127/ 1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon") zámer činnosti „Zimný štadión HC Košice – dostavba parkovísk" na posúdenie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa §10 ods. 1 a §11 ods. 1 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydalo rozhodnutie č. 1420/05-1.6/gn zo dňa 4.8.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.8.2005, že činnosť uvedená v predloženom zámere   s a    n e b u d e    p o s u d z o v a ť   podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle §11 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z. z. je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice do 16.11.2005.


JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice