Prejsť na obsah

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice

NÁZOV PROJEKTU Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice

LOGO PROGRAMU

                          

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE  Nám. L. Novomeského 2, Košice – MČ Staré mesto
CELKOVÉ NÁKLADY  192 174,30 €
VÝŠKA NFP   157 575,89 € 
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   140 988,98 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nám. L. Novomeského, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu zabezpečíme vytvorenie a rekonštrukciu školskej knižnice, odbornej učebne podporujúcu prírodovedné zameranie žiakov a jazykových a IKT učební pre rozvoj jazykových a informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Obstaranie jazykovej učebne I.,
• Obstaranie jazykovej učebne II.,
• Obstaranie školskej knižnice
• Obstaranie prírodovednej učebne – biológia/chémia,
• Obstaranie IKT učebne I.,
• Obstaranie IKT učebne II.,
• Stavebno-technické úpravy.
Podporné aktivity:
• Riadenie projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zrekonštruované dve jazykové učebne, školská knižnica, prírodovedná učebňa - biológia/chémia a dve IKT učebne
• Obstaranie interiérového vybavenia, IKT, didaktických pomôcok a knižničný fond

ZAČIATOK REALIZÁCIE   08/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE   02/2022
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/