Prejsť na obsah

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice

NÁZOV PROJEKTU Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice

LOGO PROGRAMU

                    

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Požiarnická, Košice – MČ Juh
CELKOVÉ NÁKLADY  214 152,46 €
VÝŠKA NFP   184 543 € 
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   165 117,42 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, prostredníctvom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na Požiarnickej 3 v Košiciach, zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

OPIS PROJEKTU

Realizáciou projektu zabezpečíme vytvorenie a rekonštrukciu odborných učební, školskej knižnice, laboratórií podporujúcich technické a prírodovedné zameranie žiakov a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Obstaranie učebne biológie/chémie
• Obstaranie učebne fyziky
• Obstaranie IKT učebne
• Obstaranie školskej knižnice
• Stavebno-technické úpravy
Podporné aktivity:
• Publicita projektu
• Riadenie projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

• Zrekonštruovaná učebňa fyziky a učebňa biológie/chémie
• Obstaranie interiérového vybavenia, knižničného fondu, IKT a didaktických pomôcok vo vyššie uvedených učebniach

ZAČIATOK REALIZÁCIE   09/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE   02/2022
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/