Prejsť na obsah

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice

NÁZOV PROJEKTU Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice

LOGO PROGRAMU


                         

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE Družicová 4, Košice – MČ nad Jazerom
CELKOVÉ NÁKLADY   82 334,80 €
VÝŠKA NFP   68 784,85 € 
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   61 544,34 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

POSKYTOVATEĽ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Družicová 4 – Košice, zvýšiť kvalitu ich života, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu zabezpečíme vytvorenie, rekonštrukciu a materiálno - technické vybavenie odborných učební podporujúcich technické a jazykové zameranie žiakov ZŠ.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Obstaranie jazykovej učebne I.
• Obstaranie jazykovej učebne II.
• Obstaranie polytechnickej učebne
• Stavebno-technické úpravy
Podporné aktivity:
• Publicita projektu
• Riadenie projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
• Vytvorená nová polytechnická učebňa
• Obstaranie interiérového vybavenia, IKT a didaktických pomôcok

ZAČIATOK REALIZÁCIE 10/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE 02/2022
TYP PROJEKTU Investičný
FÁZA REALIZÁCIE V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/