Prejsť na obsah

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

NÁZOV PROJEKTU Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

LOGO PROGRAMU

                     

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE
Jenisejská 22, Košice – MČ nad Jazerom
CELKOVÉ NÁKLADY  187 021,95 €
VÝŠKA NFP  153 176,90 € 
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   137 053,01 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

POSKYTOVATEĽ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, prostredníctvom zvýšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach, zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu zabezpečíme vytvorenie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich technické, jazykové a prírodovedné zameranie žiakov a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Obstaranie učebne biológie/chémie
• Obstaranie jazykovej učebne
• Obstaranie polytechnickej učebne
• Obstaranie IKT učebne 1.
• Obstaranie IKT učebne 2.
• Stavebno-technické úpravy
Podporné aktivity:
• Publicita projektu
• Riadenie projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zrekonštruovaná učebňa biológie/chémie, jazyková učebňa a polytechnická učebňa
• Obstaranie interiérového vybavenia, IKT a didaktických pomôcok

ZAČIATOK REALIZÁCIE 10/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE 02/2022
TYP PROJEKTU Investičný
FÁZA REALIZÁCIE V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/