Prejsť na obsah

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice

NÁZOV PROJEKTU Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice

LOGO PROGRAMU


                    

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Krosnianska 2, Košice – MČ Dargovských hrdinov
CELKOVÉ NÁKLADY  232 893,35 €
VÝŠKA NFP  182 140,55 € 
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   162 967,86 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA  Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Krosnianska 2, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu zabezpečíme rekonštrukciu odborných učební, ktorými podporíme prírodovedné a technické zameranie žiakov a vytvoríme novú jazykovú a IKT učebňu pre rozvoj jazykových a informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Obstaranie jazykovej učebne
• Obstaranie prírodovednej učebne -Biológia/Chémia
• Obstaranie prírodovednej učebne -Fyzika
• Obstaranie polytechnickej učebne
• Obstaranie IKT učebňa
• Stavebno-technické úpravy
Podporné aktivity:
• Riadenie projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zrekonštruovaná jazyková učebňa, prírodovedná učebňa - Biológia/Chémia a Fyzika, polytechnická učebňa a IKT učebňa
• Obstaranie interiérového vybavenia, IKT a didaktických pomôcok

ZAČIATOK REALIZÁCIE   08/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE   02/2022
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/