Prejsť na obsah

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice

NÁZOV PROJEKTU Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice

LOGO PROGRAMU


                        

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Staničná 13, Košice – MČ Juh
CELKOVÉ NÁKLADY  163 482,17 €
VÝŠKA NFP   130 381,05 € 
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   116 656,73 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

POSKYTOVATEĽ  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
PRIJÍMATEĽ  Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA  Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Staničná 13, prostredníctvom rozvoja vzdelania a výcvikovej infraštruktúry, a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu zabezpečíme vytvorenie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich technické, jazykové a prírodovedné zameranie žiakov a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Obstaranie učebne biológie/chémie
• Obstaranie jazykovej učebne
• Obstaranie polytechnickej učebne
• Obstaranie IKT učebne – klientská stanica
• Stavebno-technické úpravy
Podporné aktivity:
• Publicita projektu
• Riadenie projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zrekonštruovaná učebňa biológie/chémie, jazyková učebňa, polytechnická učebňa a učebňa IKT
• Obstaranie interiérového vybavenia, IKT a didaktických pomôcok

ZAČIATOK REALIZÁCIE   08/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE   02/2022
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/