Prejsť na obsah

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením - Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie (LPSI)

Povinné aktivity:

- aktivity zamerané na stabilizáciu LPSI vo svojej územnej pôsobnosti
- identifikácia potrieb lokality v oblasti sociálnych služieb, služieb zamestnanosti v územnej pôsobnosti LPSI
- tvorba strategických dokumentov v strednodobom horizonte do roku 2013 (aktivita je oprávnená len pre LPSI, ktorým nebol poskytnutý NFP v predchádzajúcich výzvach FSR) a akčných plánov LPSI na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie na miestnej úrovni v krátkodobom horizonte rokov 2007 - 2008
- pomoc lídrom komunity pri hodnotení komunitných potrieb so zainteresovaním komunity, facilitácia stretnutí s komunitou
- budovanie siete komunitných konzultantov v rámci LPSI
- odborná asistencia pri tvorbe komunitných akčných plánov v komunitách, poradenstvo a konzultačné služby v oblasti prípravy a realizácie programov na zlepšovanie zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie


Nepovinné aktivity

- profesionalizácia výkonu komunitnej práce, komunitného plánovania a poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie
- návrhy nových inovačných postupov za účelom rozvoja spolupráce a spoločných projektov medzi jednotlivými partnerstvami
- vytváranie podporných a doplnkových aktivít na podporu zamestnanosti a ekonomického rozvoja v komunitách pre programy, uskutočňované v rámci realizovaných projektov
- aktivity na zvyšovanie odbornosti manažérov a odborného personálu LPSI so zameraním na prípravu a realizáciu projektov v oblasti sociálnej inklúzie
- rozšírenie komunikácie s odbornou verejnosťou a verejnosťou pre zvýšenie jej pochopenia pre poskytovanie pomoci znevýhodneným skupinám a osobám ohrozeným sociálnym vylúčením alebo nachádzajúcim sa v prostredí sociálneho vylúčenia
- stimulácia verejného záujmu v prospech budovania nových LPSI
- podpora dobrovoľníctva v oblasti riešenia problémov sociálnej inklúzie
- podporovanie aktivít LPSI spojených s procesom komunitného plánovania v sociálne vylúčených a vylúčením ohrozených komunitách (šírenie informácií o princípoch, procesoch a metódach komunitného plánovania v obciach, mestských častiach)
- hodnotenie rozvoja zamestnanosti a zvyšovania sociálnej inklúzie v rámci regionálnych a lokálnych politík
- šírenie publicity, informovanosti partnerov, cieľových skupín a verejnosti o problematike chudoby a sociálnej inklúzie (informačné materiály, propagácia, prezentácia pozitívnych príkladov dobrej praxe pre partnerov a verejnosť)
- podpora spolupráce a výmena skúseností LPSI v oblasti sociálnej inklúzie (workshopy, semináre, konferencie - max. 1 krát do roka)
- zlepšenie integrácie a koordinácie aktivít zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti, tvorbu pracovných miest a zamestnanosti v danej oblasti (regióne/lokalite)
- zabezpečovanie účasti lídrov marginalizovaných skupín na procese rozhodovania
-aktivity zamerané na aktívne zapojenie zamestnávateľov do znižovania rozsahu sociálneho vylúčenia prostredníctvom tvorby pracovných miest pre marginalizované skupiny obyvateľov.Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú existujúce Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie.

Novovznikajúce Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie budú oprávnenými žiadateľmi v rámci plánovanej výzvy SOP ĽZ - FSR - 2007/ 2.1 / 03 zameranej na vznik lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.

Ostatné subjekty poskytujúce služby v oblastiach zamestnanosti, sociálnej práce, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, vzdelávania, poradenstva alebo vykonávajúce sociálnu prevenciu, sú oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy č. SOP ĽZ - FSR - 2007/ 2.1 / 01 – Podpora projektov v komunitách (bližšia špecifikácia oprávnenosti žiadateľov je uvedená priamo v danej výzve)


Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 350 000 Sk
Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 3 000 000 Sk

V prípade orgánov a subjektov regionálnej a miestnej samosprávy a ich rozpočtových a príspevkových organizácií
je výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 5 %.

Kompletnú Žiadosť žiadateľ predloží na FSR ako doporučenú zásielku osobne alebo kuriérom na adresu:

Fond sociálneho rozvoja
Odbor riadenia pomoci z ESF
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava

Uzávierka predkladania Žiadostí je dňa 25. júna 2007 o 16.00 hod. v prípade osobného doručenia alebo kuriérom. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.


Kompletné informácie ohľadom tejto výzvy, môžte získať na webovej stránke Fondu sociálneho rozvoja www.fsr.sk , alebo na : Fond sociálneho rozvoja, Odbor riadenia pomoci z ESF, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava.