Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky č. 3- Územný plán obce Košická Polianka - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka, predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Košická Polianka“.