Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Nižný Klátov

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 18.11.2019
MK/A/2019/23291-2


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.11.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:


„Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Nižný Klátov“


Obstarávateľ, Obec Nižný Klátov, v zastúpení starostkou obce, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu (ďalej len oznámenie).


Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia, t.j. najmenej do 27.11.2019. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice do 15 dní od zverejnenia tejto informácie o doručení oznámenia.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky