Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky Regulačného plánu Obvodové centrum Košice-Terasa, lokalita Považská

Materiál bol zverejnený dňa 6.12.2013 v statickej časti webstránky na adrese http://www.kosice.sk/static/prilohy/uha/ZaD_RP_TERASA.zip  ako náhradné riešenie, kvôli dočasným technickým problémom webovej aplikácie a publikačného systému.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesto Košice oznamuje verejnosti
začatie verejného prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 Regulačného plánu Obvodového centra Košice-Terasa v lokalite Považská. Verejné prerokovanie dokumentácie, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční

dňa 17. decembra 2013 o 9,00 hod.
v zasadačke č. D 310 na Magistráte Mesta Košice, Trieda SNP 48/A

Dokumentácia Zmien a doplnkov č.2 regulačného plánu Obvodového centra Košice-Terasa, lokalita Považská je vystavená na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v prílohe tohto oznamu. Kompletná dokumentácia je k dispozícii na nahliadnutie na Magistráte mesta Košice, referáte Útvaru hlavného architekta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, E/III. posch. v miestnosti č. 305.

Písomné stanoviská a pripomienky k riešeniu Zmien a doplnkov č.2 regulačného plánu Obvodového centra Košice-Terasa, lokalita Považská možno uplatniť na adresu:
Magistrát mesta Košice ,Útvar hlavného architekta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice do 30 dní od dňa zverejnenia oznámenia, t.j. najneskôr
do 7. januára 2014,
kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §23 stavebného zákona. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.


/Zdroj: Referát Útvar hlavného architekta mesta Košice/

Prílohy