Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky ÚP zóny Vyšné Opátske, lokality Pri nábreží a Záhrady

ZMENY A DOPLNKY
ÚZEMNÉHO PLÁNU HOSPODÁRSKO-SÍDELNEJ AGLOMERÁCIE KOŠICE
A ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE
lokality: Pri nábreží a Záhrady

Na základe podnetu vlastníkov pozemkov a investora v lokalite Pri nábreží a akceptovania podnetov Mestskou časťou Vyšné Opátske, zabezpečil Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovanie dokumentácie Zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice a Územného plánu zóny Košice – Vyšné Opátske v lokalitách Pri nábreží a Záhrady. Lokalita Pri nábreží sa nachádza na území vymedzenom rýchlostnou komunikáciou a ohybom rieky Hornád, zmeny sa týkajú vymedzenia funkcií územia a regulatívov pre výšku objektov. Lokalita záhrady sa nachádza v záhradkárskej lokalite Vyšné Opátske – východ, mení sa funkcia plošná stromová vegetácia s podrastom na funkciu záhrady a záhradkárske lokality.

Návrh zmien a doplnkov bude verejne prerokovaný
dňa 18.1.2008, o 16.00 hod.
na Miestnom úrade mestskej časti Vyšné Opátske,
Košice, Nižná úvrať 25.

V zmysle § 22 Zákona 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov sú občania oprávnení podať k návrhu pripomienky do 30 dní počnúc dňom oznámenia, t.j. do 10.2.2008. Pripomienky je potrebné podať písomnou formou na Útvar hlavného architekta mesta Košice, Hlavná 68, 04001 Košice alebo na Miestny úrad mestskej časti Vyšné Opátske, Nižná úvrať 25 , 04001 Košice.