Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice-lokalita Heringeš

Riešené územie je v súčasnosti podľa UPN HSA Košice určené ako územná rezerva na zástavbu, vymedzené je zo severu plánovaným diaľničným privádzačom a lesom, zo západu plochami záhrad zástavby Vyšného Opátskeho, z juhu lokalitami záhradiek a z východu plochami lesov. Riešenie bolo overované urbanistickou štúdiou, ktorá v širších súvislostiach riešila celé disponibilné územie.
Lokalita Heringeš je špecifická svojou výraznou polohou vnímateľnou z mesta i veľmi peknými výhľadmi na mesto, jedným z cieľov návrhu bolo riešenie panorámy východného okraja mesta. Pred spracovaním ZaD UPN HSA Košice - Heringeš bolo riešenie územia overené spracovaním dvoch urbanistických štúdií na základe zadania spracovaného UHA mesta Košice. Zadanie bolo poskytnuté na vyjadrenie obom MČ, na ktorých území sa ZaD navrhujú a odsúhlasené Krajským stavebným úradom a Košickým samosprávnym krajom z hľadiska nimi sledovaných záujmov. Urbanistické štúdie boli odborne oponované a komisionálne vyhodnotené za účasti oboch starostov príslušných MČ a zástupcov odbornej verejnosti. Na základe odporúčania vyhodnocovacej komisie bola dopracovaná urbanistická štúdia podkladom pre spracovanie predkladaných ZaD UPN HSA Košice – Heringeš.

Územie dáva predpoklad vzniku novej , komplexne vybavenej časti mesta pre cca 15 000 obyvateľov, kde budú okrem obytnej funkcie aj ďalšie mestotvorné funkcie - občianska vybavenosť (obchody, služby, administratíva) a pracovné príležitosti vo výrobných zariadeniach a skladoch nezávadného charakteru. Územie je naviazané na organizmus mesta existujúcou cestou od Zdoby a v budúcnosti plánovanými dvoma privádzačmi z rýchlostnej komunikácie R2. Súčasťou riešenia je zosúladenie trasy plánovaných privádzačov z nadradenou územno-plánovacou dokumentáciou UPN-R VUC KSK.
Približne ½ územia je navrhnutá pre výhľadové využitie, pre výstavbu je navrhnutých cca 76 ha územia. ZaD obsahuje grafickú a textovú časť. Grafickú časť tvorí pauzáková náložka, definuje funkčné využitie plôch, základný dopravný systém a základnú infraštruktúru. Textová časť sa skladá zo sprievodnej správy a zo záväznej časti – regulatívov, ktoré podrobnejšie definujú spôsob využitia lokality Heringeš – koeficienty zastavanosti, výšku zástavby, index podlažných plôch, pohľadovo exponované plochy a pod. Pre lepšiu názornosť je záväzná časť – regulatívy vybavená obrazovou prílohou.

Postup a výsledky prerokovania
Návrh ZaD UPN HSA Košice – Heringeš, bol prerokovaný 30. 10.2008 s dotknutými orgánmi štátnej správy, právnickými osobami a verejnosťou. Návrh bol verejne vystavený na MMK, MČ Vyšné Opátske, MČ Košická Nová Ves a na internetovej stránke mesta po dobu 30 dní. V lehote 30 dní sa písomne vyjadrilo 22 organizácií, do 1.12.2008 prišli po zákonom stanovenej lehote ešte 2 stanoviská. Všetky relevantné pripomienky a požiadavky boli do návrhu zapracované.
O posúdenie návrhu zmeny podľa §25 stavebného zákona bol požiadaný Krajský stavebný úrad v Košiciach ako nadriadený orgán územného plánovania.

Viď. Príloha:Heringeš- prezentácia

Prílohy

1. PDF 509,79 KB Heringeš Prezentácia