Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice - Myslava

Materiál bol zverejnený dňa 9.12.2013 v statickej časti webstránky na adrese http://www.kosice.sk/static/prilohy/uha/ZaD_Myslava.zip  ako náhradné riešenie, kvôli dočasným technickým problémom webovej aplikácie a publikačného systému.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade s § 23, ods.3 Stavebného zákona prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013.

Prerokovanie „Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013 s vlastníkmi regulovaných pozemkov v zmysle ustanovení § 23 ods.3 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 16.12.2013 o 16:30 hod. v budove miestneho úradu MČ Košice - Myslava, ul. Pod Horou 22, 040 16 Košice.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk .
Vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.


/Zdroj: Referát Útvar hlavného architekta mesta Košice/

Prílohy

1. PDF 149,55 KB ZaD ÚPN-Z Košice Myslava - Záväzná časť návrh
2. PDF 1,92 MB Schéma záväznej časti a verejnoprospešných stavieb
3. PDF 2,9 MB Komplexný navrh - doprava lokalita: Ulica za priekopou
4. PDF 2,5 MB Komplexný navrh - doprava lokalita: Ulica Na kope
5. PDF 234,87 KB Komplexný navrh - doprava lokalita: Kamenný potok
6. PDF 2,89 MB Návrh - širšie vzťahy, prepojovacia komunikácia lokalita: Na kope
7. PDF 1,02 MB Komplexný navrh - doprava lokalita: Na kope - prepojovacia komunikácia
8. PDF 222,87 KB Návrh technickej infraštruktúry lokalita: Kamenný potok
9. PDF 1,51 MB Návrh technickej infraštruktúry lokalita: Na kope - prepojovacia komunikácia
10. PDF 2,56 MB Komplexný navrh - doprava lokalita: Na kope - individuálne RD
11. PDF 2,42 MB Komplexný navrh - doprava lokalita: Za dolným mlynom a súvisiace
12. PDF 2,17 MB Komplexný navrh - doprava lokalita: Za dolným mlynom
13. PDF 2,27 MB Komplexný navrh - doprava lokalita: Pod horou
14. PDF 1,09 MB Návrh technickej infraštruktúry lokalita: Pod horou