Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky Územného plánu Zóny Ťahanovce 2014

Prerokovanie „Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce Zmeny a doplnky 2014" s vlastníkmi regulovaných pozemkov v zmysle ustanovení § 23 ods.3 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 14.08.2014 o 16:30 hod.
v budove miestneho úradu MČ Košice – Ťahanovce.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení výstavby investícií a stavebného úradu - referát Útvar hlavného architekta alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk. Vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice Útvar hlavného architekta mesta Košice Magistrát mesta Košice Tr. SNP 48/A 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.