Prejsť na obsah

Zníženie emisií VOC Dynamolinka č.1 a Dynamolinka č. 2

Z v e r e j n e n i e
podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o IPKZ)

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie
na uskutočnenie stavby Zníženie emisií VOC Dynamolinka č.1 a Dynamolinka č. 2, prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice, s.r.o. doručená na správny orgán SIŽP-IŽP-OIPK Košice dňa 28.07.2006 evidovaná pod č. j.: 2873/406-OIPK/2006,VS: 570020504/Z2

2. Prevádzkovateľ:
Názov a adresa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222

3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzky: Dynamolinky
nachádzajúca sa v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o., kat. územie
Železiarne, obec Košice - Šaca
3.2 Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
- začatia: 1969, 1970 začatia stavby: 10/2006
- ukončenia: nestanovený ukončenia stavby: 12/2007
3.4 Kategória činností, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
6. Ostatné prevádzky
6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadla, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou rozpúšťadla väčšou ako 150 kg.h-1 alebo väčšou ako 200 t za rok.
3.5 Stručné údaje o stavbe:
stavebník: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
stavba: Zníženie emisií VOC Dynamolinka č.1 a Dynamolinka č. 2
v rozsahu: Stavba č. 3426 CY
členenie stavby na stavebné objekty: SO 001-Základy pre technológiu
SO 002-Úpravy oplaštenie haly-prestupy

členenie stavby na prevádzkové súbory: PS 01-Technologické zariadenie, PS 02-Prevádzkové potrubie, PS 03-Prevádzkový elektrorozvod, PS 04-Demontáže
3.6 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
parc. č. 53/40 v kat. území Železiarne, obec Košice – Šaca
3.7 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu: 08. 08. 2006.
3.8 Predmetom zmeny integrovaného povolenia č. j. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504 zo dňa 25.07.2005 vydaného pre prevádzku: Dynamolinky, nachádzajúcu sa na parc. č. 53/40 v kat. území Železiarne, obec Košice – Šaca prevádzkovateľovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice bude:
- inštalácia zariadenia na znižovanie emisií organických pár a plynov termicko – oxidačnými spôsobom.Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou príloh obsahujúcich utajované a dôverné údaje na Magistráte mesta Košice, oddelenie výstavby a ŽP, 3. posch., č. dv. D 321, alebo na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Šaca, odbor ÚPSPVaR, príz., č. dv. 3 v pracovných dňoch v čase úradných hodín, alebo v kancelárii správneho orgánu
SIŽP-IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53
Košice, č. dv. 16, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5, v pracovných dňoch:
pondelok až piatok, v čase od 09,00 hod. do 14,00 hod.V ý z v a
verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, (ďalej SIŽP IŽP, OIPK Košice). Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ formou petície, ktorú zašle na vyššie uvedenú adresu.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, Rumanova 14,
040 53 Košice, určuje lehotu na podanie vyjadrenia v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy.

Dátum vyvesenia výzvy : 10.8.2006
Dátum zvesenia výzvy : 28.8.2006
Podpis :

Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu