Prejsť na obsah

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: ZŠ s MŠ Želiarska 4, 040 13 Košice
Kontakty: 055/6367007 zszelke@gmail.com

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou chémia na čiastočný úväzok 6 hodín


Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisovZoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
- Súhlas so spracovaním osobných údajov

Nástup do zamestnania 1. 9. 2018.

Ďalšie informácie:
- Žiadosti zasielať do 25. 6. 2018.
- Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
Mgr. Viera Kuliková
riaditeľka školy