Prejsť na obsah

ZŠ Staničná 13, Košice

S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a tým skvalitniť vzdelávací proces vyhlásila Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia a organizácie, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy. Vďaka úspešnému grantovému programu SPPravmeTo sa pre Základnú školu Staničná 13 v Košiciach podarilo získať množstvo vzdelávacích, športových a relaxačných aktivít.

Využitie hier je rôznorodé. Učitelia 1. a 2.stupňa ich využívajú v rámci ranných kruhov na podporu a rozvoj sociálno-komunikačných zručností a emocionality žiakov, vo výchovno-vzdelávacej činnosti v oblasti rozvoja kognitívnych schopností žiakov. Najväčšej obľube u žiakov sa tešia pohybové a spoločenské hry, ktoré sú využívané žiakmi nielen počas školských prestávok, ale aj v rámci aktivít realizovaných v školskom klube detí, počas kurzov jazykovej školy, centra voľného času i  hosťovania žiakov zo zahraničných partnerských škôl. Pri hrách „Vzdušný hokej“, „Stolný futbal“, či Biliard“, ktoré podporujú tímovú spoluprácu a vzájomnú komunikáciu, sa u žiakov prejavila zdravá súťaživosť a radosť z hry.

Vďaka grantovému projektu „SPPravme to“ ožili chodby našej školy a vytvoril sa väčší priestor pre kreativitu, sebarealizáciu a aktívny oddych žiakov v školskom prostredí. Získané vzdelávacie, športové a relaxačné hry splnili svoj účel a naďalej nám pomáhajú nielen zvyšovať kvalitu a efektivitu vzdelávania, ale aj posilňovať vzťahy v komunite a  celkovo rozvíjať pozitívnu klímu na škole.

 

 

Mgr. Darina Lopatníková, koordinátorka projektu