ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 09.02.2021
MK/A/2021/08529


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 08.02.2021 mu bolo ako
dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona Zmena navrhovanej činnosti:


„ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20“


Navrhovateľ, Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetnú Zmenu zámeru činnosti.
Po zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2021/006486-016 zo dňa 04.02.2021, že navrhovaná Zmena činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Mesto Košice, ako dotknutá obec v zmysle § 29 zákona bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti a ukončení zisťovacieho konania.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky