Prejsť na obsah

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcií – Historická radnica, Košice

NÁZOV PROJEKTU Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcií – Historická radnica, Košice

LOGO PROGRAMU

                   

ODKAZ NA FOND   Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 %

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Staré mesto

CELKOVÉ NÁKLADY    217 361,00 €
VÝŠKA NFP   210 000,00 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    199 500 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Prioritná os: 7. REACT – EÚ,
Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID – 19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program.
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov prostredníctvom modernizácie materiálno – technického a technologického vybavenia Veľkej sály Historickej radnice v meste Košice.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcií – Historická radnica, Košice“ a realizáciou hlavných aktivít dôjde k zvýšeniu komfortu návštevníkov počas celoročnej prevádzky a to z dôvodu estetizácie a akustického zlepšenia celkového priestoru, vytvorenia hygienického a bezpečného prostredia a to inováciou pôvodného sedenia na zdravotne nezávadné a antibakteriálne sedenie, zníženiu energetických nárokov technického vybavenia z dôvodu používania novej zvukovej a svetelnej techniky a zároveň vytvorenia možnosti organizácie náročnejších podujatí. Realizáciou projektu zvýšime hygienické štandardy, čo povedie k zníženiu rizika šírenia COVID – 19 a iným podobným situáciám ako je pandémia COVID – 19.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivity projektu:
Aktivita č. 1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
Aktivita č. 2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov

VÝSTUPY PROJEKTU
1. Modernizácia sedenia
2. Modernizácia javiskového vybavenia
3. Prenosné germicídne žiariče
4. Svetelná a zvuková technika

ZAČIATOK REALIZÁCIE    08/2023
UKONČENIE REALIZÁCIE    10/2023
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/