Prejsť na obsah

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI NA STRANE VÝROBY AJ SPOTREBY A ZAVÁDZANIE PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ V ENERGETIKE

Uzávierka pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 13. júna 2008 do 16.00 hod.

Oprávnené aktivity:
1. Investičné projekty zamerané na úspory energie:
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov, ktoré sú založené na
báze fosílnych palív, t. j. zvyšovanie účinnosti zariadení, zvyšovanie ročného stupňa
využitia, znižovanie vlastnej spotreby energie a energetických médií a pod.,
- podpora investícií do výstavby nových palivovo účinnejších zariadení na výrobu
elektriny alebo tepla,
- rekonštrukcia existujúcich systémov rozvodov tepelnej energie (napr. zlepšenie
izolácie potrubných rozvodov, rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a iné),
- rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti,
- rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
- zavádzanie systémov merania, regulácie a komplexného energetického manažmentu
s cieľom znižovania spotreby energie,
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energeticky náročných technologických
zariadení, resp. ich náhrada za nové energeticky menej náročné

2. Investičné projekty zamerané na vysoko-účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla
v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe.

3. Investičné projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zahŕňajúcich
výstavbu, inštaláciu, obnovu a rekonštrukciu:
- malých vodných elektrární s výkonom do 10 MW,
- zariadení na energetické využitie biomasy alebo bioplynu, s minimálnym
inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a s maximálnym inštalovaným výkonom 10 MWt alebo 10 MWe,
- tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé" freóny,
- zariadení na využitie slnečnej energie,
- zariadení na využitie geotermálnej energie (s vylúčením prieskumných vrtov),
- vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave výlučne v kombinácii s výstavbou zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie


Oprávnení prijímatelia:
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.


Výška pomoci:
- Minimálna výška pomoci je 20 000 EUR.
- Maximálna výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.


Úplné znenie výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príručku pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.siea.gov.sk. Bližšie informácie môžete získať v regionálnych pobočkách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, vrátane tej košickej na adrese:

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 6782 532 (3)
fax: 055/ 6786 411
mail: fondy@siea.gov.sk